Topografie


Soluţia Topografie este un mijloc puternic şi complet de rezolvare a ridicărilor topografice, simplu prin interfaţa sa tabelară şi rapid prin gestiunea sa grafică. Poate elabora un număr nelimitat de puncte, fie ca staţii cît şi ca detalii sau cadre. Prevede automatisme eficiente de redare grafică a punctelor, a eventualelor linii de legătură (discontinuitate) şi a contururilor cadastrale.

Soluţie născută pentru elaborarea tridimensională şi pentru gestionarea ridicărilor cadastrale bidimensionale, permite gestionarea de ridicări topografice şi de planuri cotate într-un singur desen pentru a urmări desfăşurarea fazelor de lucru ale unui şantier sau pentru terţi. Prin varianta 5 au fost adăugate funcţii specifice care permit construirea de modele digitale ale terenului (în formă de triunghi sau curbe de nivel) pentru a extrage profiluri transversale. Pentru descrierea funcţiilor specifice de topografie cadastrală a se consulta secţiunea Cadastru din meniul de alături.

Cui i se adresează?

Se adresează specialiştilor teritoriului interesaţi de ridicările topografice atît în proiectarea şi construirea de lucrări civile cît şi în aspectele legate de introducerile cadastrale, fracţionări, etc.

Gestionarea hărţii

Harta se poate obţine din file descărcate direct din registratori sau din staţii totale (prin programul Transfer, disponibil freeware pe acest site) şi se manevrează prin simple şi intuitive dialog-box care permit introducerea şi modificarea staţiilor, lecturilor, alinierilor şi a cadrelor. Lecturile unghiulare se pot introduce ca lecturi directe sau răsturnate. Datele se recaculează automat pentru a putea fi tratate atît ca unghiuri verticale şi distanţe înclinate cît şi ca denivelări şi distanţe reduse.
Este prevăzută o gestiune a instrumentelor topografice cu distanţele de eroare şi de unghi aferente. La fiecare staţie se poate asocia un instrument diferit cu diferite erori intrumentale. Sînt prevăzute funcţii de recalculare a unghiurilor azimutale, în urma variaţiilor de orientare a unei staţii, funcţii de modificare a simbolului, a notelor, a codurilor, ale înălţimilor de prismă, ale funcţiilor copy-paste din edit-box, etc. ce permit o editare completă a punctelor.
Inputul lecturilor tratează la fel detaliile, punctele de legătură, orientările, punctele poligonalelor, fără a fi nevoie de introducerea codurilor speciale de calcul.
Se pot de asemenea:
executa mai multe straturi de lecturi. Programul prevede medierea lor rînd pe rînd şi le calculează erorile medii pătratice;
manevra punctele cunoscute ale ridicării prin input manual sau prin selectarea lor directă din desen;
defini poligonale în interiorul ridicărilor: pe baza secvenţei de nume selectabile din lista punctelor. Poligonalele se pot împărţi în principale şi secundare pentru a stabili prioritatea de calcul. Se pot manevra fără efort poligonale deschise, închise, legate, sau fără ramificaţii;
uni mai multe hărţi, completa mai multe hărţi existente cu elemente din alte hărţi (staţii, alinieri, puncte cunoscute, poligonale, contururi …).
Desenul se poate gestiona ca 3D sau 2D menţinînd neschimbate informaţile despre cote, necesare în elaborarea modelelor.

Calculul

algoritmul de calcul adoptat este elastic şi puternic. Prin metoda soluţiei agregat relieful este rezolvat luînd în considerare staţii multiple, deschideri şi închideri la nivelul terenului, orientări cu puncte din staţii diferite, intersecţii simple şi multiple aplecate în faţă sau în spate, intersecţii de distanţe, totul fără a fi nevoie de introducerea codurilor speciale pentru deosebirea orientărilor, poligonalelor, etc. Prin calculul dezagregat se repetă ierarhia poligonalelor.
Elaborarea cotelor poate fi exclusă sau completată prin nivelările trigonometrice sau geometrice. Calculul se poate executa cu sau fără compensaţii. Acestea pot fi atît intrinseci cît şi extrinseci, empirice sau riguroase pînă la cele mai mici pătrate: prin compensaţie riguroasă se poate stabili precizia cerută şi numărul maxim de repetiţii.
Eventualele erori grosolane sînt individualizate din divergenţa compensări.

Actualizarea hărţii

introducerea cartografică într-o schemă de puncte cunoscute se poate realiza prin rototranzlaţia rigidă pe punctele cele mai credibile, cu minimizarea erorilor pînă la cele mai mici pătrate fără variaţie de scară sau variaţie izotropă sau antiizotropă de scară.
Pot fi aplicate corecţii pentru refracţie, curbare terestră, proiectare cartografică (Cassini-Soldier şi Gauss-Boaga). Coordonatele se pot exprima pe sfera locală (raza se calculează din program după alegerea elipsoidei) sau printr-o referinţă 3D cu plan x, y tangent într-un punct dat.
Programul permite obţinera unui raport complet al măsurătorilor efectuate: sînt furnizate coordonatele aproximate şi cele compensate prin indicarea erorilor pătratice medii şi a covariaţiilor, erorii pătratice mediu a posteriori, diferenţele şi erorile dintre distanţe între punctele cunoscute ale reliefului.
Se pot edita atributele punctelor calculate, adăuga noi puncte (indicînd şi staţia în care au fost bătuţi) şi obţine actualizarea hărţii.
Generarea automată a noii hărţi, utilă în cazul stabilirii traseului, se poate obţine plecînd de la cordonate şi individualizînd unul sau mai multe vîrfuri de poligonale.

Gestionarea liniilor şi a poliliniilor

Gestionarea liniilor şi a poliliniilor legate de ridicări este foarte precisă: obişnuitele operaţii de prelucrare a ridicărilor se pot automatiza printr-o asociere a codurilor stabilite în faza de ridicare.
Operaţiunea şi poate face în mai multe feluri: generînd linii între puncte cu acelaşi cod, între puncte cu cod de început şi sfîrşit de secvenţă, sau individualizînd secvenţa punctelor ce trebuie legate între acelea văzute dintr-o staţie.
Liniile şi poliliniile pot aparţine unor layere diferite în funcţie de conţinutul notelor sau al codurilor.
Liniile generate pot fi tratate atît ca polilinii reprezentînd morfologia terenului (banchete, drumuri etc.) cît şi ca linii de contur cadastrale (parcele, clădiri …).

Integrarea între ridicarea topografică şi cartografia raster

funcţii speciale permit geodiferenţierea unei cartografii raster sau vectoriale pe baza punctelor relevate în extravilan. În acest fel o ridicare se poate completa cu elemente secundare care să sprijine înbrăcarea şi înţelegerea desenului final. Foarte interesantă şi utilă se dovedeşte a fi folosirea acestei funcţii în cazul ridicărilor cadastrale unde ridicarea trebuie sa fie introdusă într-un context mai amplu.

Crearea modelului DTM

funcţiile ce au fost introduse în varianta 5 permit crearea unui model al terenului în formă de triunghi sau de curbe de nivel şi extragerea unui profil transversal individual al terenului.

Tipăriri

toate datele hărţii şi rezultatele calculelor pot fi scoase la imprimantă pe hîrtie sau pe file ASCII.

Desen

din punct de vedere grafic punctele se pot reprezenta cu nume, cod, cotă, descriere. Se mai pot reprezenta elipse de eroare (prin amplificarea scării), schema poligonalelor şi a lecturilor, poliliniile reprezentînd discontinuităţile morfologice (împărţite pe cantităţi), parcele cadastrale şi triunghiurile de bază.

Gestionarea codurilor

codurile, notele şi simbolurile pot fi manevrate elastic şi eficace. Utilizatorul poate crea unul sau mai multe tabele de asociere între simbolul punctului, codului sau notei: folosind aceste tabele se pot înlocui automat coduri cu informaţii de text (sau înlănţuiri de informaţii), modifica simboluri în funcţie de coduri şi note.
Colorarea punctelor şi a numelor, cotelor …, se poate realiza după dorinţă. Sînt disponibile funcţii de suprapundere de blocuri (copaci, diferite simboluri) peste puncte.

Conversiuni

prin Soluţia Topografie a lui CIVIL Design datele din hartă şi rezultatele calculului se pot salva într-un format ASCII trasparent pentru utilizator. Se poate face lectura file-urilor .DAT şi .OUT lui Pregeo, se poate genera .DAT şi se pot converti cele mai des întîlnite formate de descărcare din înregistratori de date de teren extravilan (din instrumentele Trimble-Geotronics, Leika, Nikon, Topcon, Sokkia, Pentax...): pentru acestea se pot specifica eventualele coduri folosite pentru facilitarea convesiei ridicărilor efectuate fără codificările standard.
Password dimenticata »
Nuovo utente »